.

Inspiratie > Spiritualiteit > Bezinningsteksten > Voor zoekers > Gedichten

Gedichten (4)

Wij zoeken 't ver

   Wij zoeken 't ver: -
Ik zoek het zuiver schoone beeld,
Dat kan verzoenen met dit leven:
De vreemde vlinder die daar speelt
Draagt 't op haar vleugelen geschreven -
   Doch als 'k mijn handen om haar sluit
   Wisch ik die teere teekens uit!

   "Gij volgt vergeefs wat immer vliedt
En houdt den schoonen schijn voor 't wezen,
Door eigen onrust ziet gij niet
Dat op haar vleugels staat te lezen:
   Mijn beeld bloeit immer aan uw zij,
   Gij gaat mij blindelings voorbij!"

   Wij zoeken 't ver: -
Ik zoek de zegenrijke vrucht
Van wijsheid en volkomen weten,
Ik zoek de sterren aan de lucht
En alle hemelen te meten -
   Maar ach, hoe hooger of ik stijg,
   Hoe meer of ik naar adem hijg!

   "Gij zoekt te zien wat niemand kent,
Wilt gij nog meer zien dan uw oogen,
Zoo streeft gij uit uw element
En zwijmt gij als een visch op 't droge:
   Slechts die zich uit zichzelven wenscht
   Voelt zich en zijne ziel begrensd!"

   Wij zoeken 't ver: -
Ik zoek de liefde en dien gloed,
Die altijd brandt en nooit beschadigt,
De diepe bron, die immer zoet,
Toch immerweer mijn dorst verzadigt -
   Maar ach, van elke nieuwe min
   Proef ik het einde in 't begin!

   "Gij zoekt - en elk gevonden hart
Verliest gij reeds bij het ontvangen,
Omdat ge, in eigenmin verward,
Slechts liefde voelt voor uw verlangen:
   De liefde, die gij 't leven vraagt,
   Bloeit in het hart dat ge in u draagt!"

   Wij zoeken 't ver: -
Wij zoeken een gedroomd gelaat
In 't driftig leven te bereiken -
't Geluk, dat immer vóór ons gaat
En immer verder schijnt te wijken,
   En tusschen stage vrees en hoop
   Gaat onze rustelooze loop;

   Wij zoeken en vergaren 't goud,
Dat we immer de' andren dag zien blinken,
Om eindlijk, afgeteld en oud,
Op onze schatten neer te zinken;
   Wij blinden: - ook het kleinste stuk
   Droeg toch den beeld'naar van 't geluk!

- C.S. Adama van Scheltema -

Moeilijkheden nemen toe naarmate we ons doel dichter naderen.
- Goethe -

Grün, Anselm en Dufner, Meinrad: Spiritualiteit van beneden

Cover van Anselm Grün: Spiritualiteit van benedenDe bekende Benedictijner monnik Anselm Grün schreef een prachtig boek over hedendaagse spiritualiteit, niet als het nastreven van onhaalbare hoge idealen
Meer...

WaalWeb Internetproducties
Zinrijk Webtechniek
© 2006-7

 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.